Kasulik

21
05 / 18

Kas Euroopa Komisjoni riigiabi otsuse vaidlustamise õigus on väheste privileeg?

Kui paistab, et mõni turul tegutsev konkurent on saanud ebaseaduslikku riigiabi, siis on võimalik pöörduda kaebusega Euroopa Komisjoni poole. Nende isikute ring, kes saavad riigiabi esmase kaebuse esitada, on võrdlemisi lai. Luba esitada esialgne kaebus on antud liikmesriikidele, füüsilistele isikutele ja ettevõtjatele või ettevõtjate ühendustele, kelle huve võib abi andmine mõjutada (nt konkureerivad ettevõtjad ja erialaliidud). Kui komisjon peaks peale oma esialgset menetlust leidma, et tegu ei ole ebaseadusliku riigiabiga, on võimalik esitada apellatsioonkaebus Euroopa Kohtusse juba märksa piiratumal isikute ringil. Siiski võivad Euroopa Liidu Üldkohtu hiljutise lahendi T-108/16 valguses jala ukse vahele saada ka konkurendid.

21
05 / 18

Mis on keelatud ekspordiabi?

Hiljutine Euroopa Kohtu lahend lõi selgust selles, mis on ja mis ei ole ekspordiabi, mis välistab vähese tähtsusega abi erandi ja grupierandi kohaldumise ning võib seega muuta abimeetme ebaseaduslikuks.

21
05 / 18

Komisjoni praktika liikmesriikide vahelisele kaubandusele avaldatava mõju hindamisel

Riiklikud abimeetmed, millel puudub mõju liikmesriikide vahelisele kaubandusele, ei kujuta endast riigiabi ELTLi artikli 107(1) mõistes. Euroopa Komisjoni ja kohtute praktika on ulatuslik ning täieneb kiiresti küsimuses, kas meede avaldab liikmesriikide vahelisele kaubandusele mõju. Ühest küljest lisab mahukas kohtupraktika nii liikmesriikidele kui ka võimalikele abisaajatele selles küsimuses selgust. Teisest küljest tuleb seetõttu jooksvalt jälgida kohtupraktika arengut, teha sellest järelduvaid vahekokkuvõtteid ja hinnata, milliste kriteeriumide alusel saab järeldada, kas abil on liikmesriikide vahelisele kaubandusele mõju.

21
05 / 18

Avalik raha spordis. Riigiabi andmise võimalused ja riskid

Avaliku raha kaasamine spordi ja selle taristu arendamisse on hädavajalik. Silmas tuleb aga pidada seda, et kõikvõimalike riigi või kohaliku omavalitsuse rahakotist tulevate toetustega spordiorganisatsioonidele kaasneb riigiabi andmise risk. Nii toetuse jagajad kui ka saajad peavad seepärast olema hoolsad, et toetusi jagataks teadlikult ja kooskõlas riigiabi reeglitega.

21
05 / 18

Kas riigiabi reeglid aitavad kärpida riigikapitalismi?

Ilmselt ei tule pärast Estonian Airi enam ammu kellegi jaoks üllatusena, et kui riik osaleb kui ettevõtja majandustegevuses, näiteks talle kuuluva äriühingu kaudu, peab riik toimima nagu erainvestor, sest vastasel korral võivad riigi investeeringud või muud tehingud kujutada endast lubamatut riigiabi. Kui aga riik rahastab mittemajanduslikku tegevust, ei kohaldu riigiabi reeglid, sest tegu on avaliku võimu teostamisega, millesse ELi reeglid subsidiaarsusprintsiibist lähtudes sekkuda ei tohiks. Kuidas aga tõmmata piir avaliku võimu teostamise ehk mittemajandusliku tegevuse ja majandustegevuse vahele? See küsimus on tekitanud Euroopa kohtute ja komisjoni praktikas palju vaidlusi ning ka Euroopa Liidu Üldkohtu hiljutised lahendid liiguvad selles osas mõneti vastandlikesse suundadesse.

31
01 / 18

Riigikohus leevendas ehitajate riske

Kohtupraktikas on välja kujunenud kaks olulist põhimõtet, mis on pannud ehituse töövõtulepingutest tulenevad riskid suures ulatuses ehitajate kanda. Esiteks eeldatakse, et töövõtja on professionaalne ehitaja, kes peab lepingut sõlmides suutma näha suuremat pilti ja arvestama ka töödega, mis ei pruugi otseselt selguda tellija esitatud lähteandmetest või projektist. Seejuures peab töövõtja kontrollima tellija tehtud eeltöid, sh projekti, ja võimalike puuduste avastamise korral juhtima neile tellija tähelepanu. Teiseks eeldatakse, et töövõtulepingus kokku lepitud eelarve on töövõtjale siduv, seda eriti hankemenetluses sõlmitud lepingute puhul, mille puhul on hind hanke oluline tingimus.

/10